รายงานการจัดเก็บข้อมูล 35 ตำบล ในจังหวัดราชบุรี


โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

COMMUNITY BIG DATA, MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY

สำรวจข้อมูลทั้งหมด 25,358 ครัวเรือน | สมาชิกครัวเรือน 45,790 คน

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้สึกหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นหลังมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ส่วนที่ 3 ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐ เช่นการปิดห้างสรรพสินค้า การปิดสถานศึกษา การกำหนดระยะเวลาการออกนอกเคหะสถาน(การเคอร์ฟิว)