โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หน่วยงานจ้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

- สัมภาษณ์ 22 พ.ค. 2563
- ประกาศผลและรายงานตัวภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563

สอบถามรายละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)

เป็นประชาชนทั่วไป

เป็นประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ

เป็นผู้ที่ว่างงาน

เป็นผู้ที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙

ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว

ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการการเยียวยาของรัฐบาล

ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่น ๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

กรณีที่ผู้สมัคร ได้ยื่นใบสมัครผ่านระบบไว้แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงหรือได้รับการเยียวยาดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะไม่พิจารณาการสมัคร และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ขั้นตอนการสมัครงาน

โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  • วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
    (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI)
  • กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  • แนบเอกสารในท้ายแบบฟอร์ม (กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์)
  • กดบันทึกเอกสาร (เสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร)

*** หากท่านได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือมาตรการอื่นๆ จากรัฐบาล และยินยอมสละสิทธิ์ดังกล่าว หากผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ***

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

เพียงแค่กรอกข้อมูลบัตรประชาชนของท่านในหน้า "ใบสมัครงาน(หน้าเดิม)" ระบบก็จะดึงข้อมูลของท่านที่เคยสมัครไว้ขึ้นมาและท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้เลย

หรือกรอกรายละเอียดลงในช่องด้านล่างนี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:

46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

โทรศัพท์:

032 720 536-9

Loading
Your message has been sent. Thank you!